วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book จิตวิทยาองค์กร PDF

หนังสือ E-Book จิตวิทยาองค์กร PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: จิตวิทยาองค์กร
ผู้เขียน: สร้อยตระกูล อรรถมานะ
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: จิตวิทยา

E-Book จิตวิทยาองค์กร PDF

รายละเอียดหนังสือ  E-Book จิตวิทยาองค์กร PDF

หนังสือ จิตวิทยาองค์กร pdf จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ที่อยู่ในองค์การต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการนำข้อเท็จจริง และหลักการทางจิตวิทยามาใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของมนุษย์ในองค์การ (Blum & Naylor, 1968) ดังนั้นเนื้อหาวิชาที่จำเป็นจะต้องศึกษาจึงเน้นเกี่ยวกับเรื่อง การวิเคราะห์งาน การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การวัดและการประเมินผลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร ความเป็นผู้นำ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทำงาน สภาพการทำงาน พฤติกรรมกลุ่มในองค์การ การสื่อสารภายในองค์การ ทฤษฎีองค์การ และการพัฒนาองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการความขัดแย้ง และระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาข้างต้นนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น ดังนั้นงาน และภาระหน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจึงมีความหลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องกันทั้งในงาน และตัวบุคคล ซึ่งการวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับการจัดการ พบว่านักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน  

ดาวโหลดหนังสือ E-Book จิตวิทยาองค์กร PDF

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download Link: Link #1